SLOVNÍČEK

Anglicko-český knihovnický mini slovník

 

academic library vysokoškolská, univerzitní nebo akademická knihovna

accession list  přírůstkový seznam

accession number přírůstkové číslo

acquisition akvizice

additions přírůstky (knih)

admittance to the library povolení ke vstupu do knihovny

advice desk poradensko-informační služba

ALEPH (Automated Library Expandable Program Hebrew University) Automatizovaný knihovnický systém Hebrejské univerzity (distribuovaný firmou Ex Libris)

annual additions roční přírůstky (fondu)

arrangement uspořádání/řazení (knih), úprava hudební (aranžmá), dohoda, ujednání

assignment of subject headings heslování, přidělění předmětových hesel

assignment of UDC numbers přidělění znaků MDT

authority file soubor autorit

bibliographic description bibliografický popis, jmenný popis

bibliographic instruction školení uživatelů (knihovny), jak používat všech informačních zdrojů, ke kterým má knihovna přístup

book shelves knihovní regály, místnosti, kde jsou uloženy knihy

book stacks knihovní fondy

borrow výpůjčka, vypůjčit si

borrower čtenář

borrower´s booklet čtenářský průkaz

borrower´s index kartotéka čtenářů, seznam čtenářů (borrower´s list)

borrower´s rules půjčovní (knihovní) řád

branch library pobočka knihovny, dílčí knihovna

budget rozpočet

business library knihovna v obchodní nebo průmyslové organizaci, ekonomická knihovna

catalog katalog (AM)

catalogue katalog (BR)

catalogue card katalogizační lístek

catalogue entry katalogizační záznam (catalogue record)

cataloguer katalogizátor

cataloguing katalogizace

cataloguing rules katalogizační pravidla (např. AACR2R)

charge a book registrovat, zaznamenat vypůjčenou knihu

charging desk výpůjční pult, přepážka

check out půjčit si, absenční výpůjčka

city library městská knihovna

classification třídění

closed access zavřený přístup (čtenářů ke knihovním fondům)

collection sbírka, knihovní fond, soubor

collection development akviziční oddělení, budování knihovních fondů

college library vysokoškolská, fakultní knihovna

compatibility slučitelnost, kompaktibilita

cooperative cataloguing kooperativní katalogizace, sdílená katalogizace (shared cataloguing)

copyright depozit povinný výtisk

coverage záběr, odběratelé, čtenářská obec

customer zákazník, uživatel

cybrarian knihovník nové generace, schopný pohybu v „kyberprostoru“

deliver dodávat

delivery výdej, půjčování (knih), dodání (knih, zboží)

delivery desk výpůjční pult

demand požadavek, žádost, žádat, požadovat

deposit copy povinný výtisk

depository library depozitní knihovna, konzervační knihovna

deputy librarian zástupce ředitele knihovny

district library okresní knihovna

due back lhůta vrácení (knih)

due date datum vrácení (knih)

education for librarianship vzdělávání/výchova (uživatelů)

enrolment of readers zápis čtenářů, registrace čtenářů

establish založit (knihovnu), zřídit, ustanovit

expansion of stock nárůst knihovního fondu

founder zakladatel, zřizovatel

free access to shelves volný výběr (knih), volný přístup ke knihám (open access)

free library bezplatně půjčující knihovna

general library univerzální knihovna, všeobecná centrální knihovna

gift book kniha získaná darem, darovaná kniha

graduated librarian knihovník s vysokoškolským vzděláním

grey literature “šedá literatura”, zájmové publikace, mimotržní literatura

helpdesk podpora, služba pro vzdálené uživatele (knihovny nebo systému)

hold rezervace knihy, odložení knihy

holdings knihovní fond

housebound service druh služby, kdy pracovník knihovny dochází za čtenářem do bytu (vl. zdr. “donášková služba”)

hybrid library kombinace klasické s digitální knihovnou (vl. zdr. knihovny s automatizovaným kn. systémem a OPAC online katalogem)

identification card čtenářský průkaz, legitimace

information demand informační požadavek

information resource informační zdroj, informační fond

information science informační věda

integrated library system integrovaný knihovnický systém (s propojenými moduly katalogu, akvizice, výpůjček apod., vl. zdr. typickým příkladem je aut. kn. sys. Clavius)

international loan service mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)

issue vydání, číslo (časopisu), výstup, výsledek, výpůjčka, sporná otázka, problém

issued vypůjčeno, vydáno

item popisná jednotka, položka

joint catalogue souborný katalog

junior assistant pomocný knihovník

learned library studijní knihovna, vědecká knihovna

leather binding kožená vazba (knihy)

leather bound vázaný v kůži

lend půjčit, půjčovat, poskytnout (komu), pomoci

lending department výpujční oddělení, půjčovna

lending on the spot/premise prezenční půjčování, půjčování v místě (bydliště)

lending out of town meziměstská výpůjční služba

lending room půjčovna

lending system výpůjční systém (vl. zdr. např. Výpůjční protokol v Claviu)

librarian knihovník, někdy i ředitel knihovny

librarian-in-charge vedoucí knihovny

librarianship knihovnictví

library aide pomocný knihovník

library budget rozpočet knihovny

library card čtenářský průkaz

library community knihovnická veřejnost (komunita)

library facilities knihovnické prostředky

librarian law knihovní zákon (vl. zdr. náš český zákon – knihovní zákon č.257/2001 Sb.)

library housekeeping správa knihovny, administrativní činnost knihovny

library network knihovnická síť, síť knihoven

library personnel pracovníci knihovny

library premises budova, místnosti knihovny

library provision ustanovení knihovny, statut knihovny

library publicity propagace (publicita) knihovny

library quarters místnosti, prostory knihovny

library rules knihovní řád (pravidla a podmínky pro čtenáře)

library statute status knihovny, organizační řád

library system knihovnický systém

list of acquisitions seznam přírůstků, seznam novinek

list of classification headings seznam, soupis třídících znaků

list of losses seznam ztrát knihovního fondu (vl. zdr. úbytkový seznam)

list of readers seznam čtenářů

list of subject headings seznam předmětových hesel, heslář

literacy gramotnost

loan výpůjčka

loan counter výpůjční limit

loan department půjčovna, výpůjční oddělení

loan desk výpůjční pult

loan desk schedule půjčovní doba, otevírací doba půjčovny

loan fee výpůjční poplatek, poplatek za výpůjčku (vl. zdr. registrace nebo přeregistrace, roční poplatek pro vypůjčování dokumentů)

loan library rules výpůjční řád knihovny

loan period výpůjční lhůta

loan register výpůjční protokol, seznam výpůjček

loan renewal prodloužení výpůjčky, obnova výpůjčky knihy (loan renewing) (vl. zdr. prolongace)

loan system výpůjční systém

local library lokální, místní knihovny

location paměťové místo, zjišťování, lokace uložení, řazení knih

location by accession numbers přírůstkové stavění (řazení) (AM)

location by size formátové stavění (řazení)

location in orderly sequence přírůstkové stavění (řazení) knih

location mark značka, signatura (knihy)

location number signatura

London And South Eastern Library Region (LASER) Knihovnická síť Londýna a jihovýchodní oblasti

lost book ztracená kniha (v knihovně)

machine readable strojem čitelný, snímatelný, zpracovatelný

Machine-Readable Cataloguing (MARC) strojem čitelná katalogizace (BR)

mandatory depozit copy povinný výtisk

master catalogue hlavní katalog

Master of Library Science (MLS degree) vysokoškolský knihovnický titul (AM)

metropolitan library městská knihovna (ve velkém městě)

multi-volume publication vícesvazková publikace

name catalogue jmenný katalog

National Librarians Association (NLA) Sdružení knihovníků státních knihoven (AM)

national library národní knihovna

network of libraries síť knihoven

non-circulating item kniha půjčující se jen prezenčně (vl. zdr. prezenční výpůjčka)

notification fee poplatek za rezervací

off-site loan absenční výpůjčka

official catalogue služební katalog

On-line Public Access Catalogue (OPAC)

Veřejně přístupný on-line katalog

on-site loan prezenční výpůjčka

open access volný výběr (knih)

open-network otevřená síť

order form formulář objednávky, žádanka

orderly sequence přírůstkové stavění (řazení) (location in orderly sequence)

out-of-print (publication) rozebraná publikace, publikace, která již není běžně dostupná

overdue book včas nevrácená kniha

overdue notice upomínka

oversize book kniha nadměrné velikosti

paperless library elektronická knihovna “bezpapírová” knihovna

perception of a library vnímání knihovny (jak okolí vnámá knihovnu)

PLA (Public Library Association) Sdružení veřejných knihoven

preservation of books ochrana knih

press cutting service výstřižková služba

professional librarian knihovník s vysokoškolským vzděláním, profesionální knihovník

program proclamation programové prohlášení, status, poslání (knihovny)

protection zabezpečení (fondu), ochrana (protipožární – fire protection)

public library veřejná knihovna, lidová knihovna

Public Library Association (PLA) Sdružení veřejných knihoven

public services služby veřejnosti, veřejné služby

purchase koupě, nákup

put the books in order uspořádat knihy

qualified librarian profesionální (kvalifikovaný) knihovník

reader´s request čtenářský požadavek

recall a book upomínat vrácení knihy

reference desk informační služba (v knihovně), pracovní stůl referenční stůl

reference instruction informatická výuka (příprava uživatelů)

reference librarian referenční knihovník, odborný knihovník

reference library prezenční knihovna, příruční knihovna

reference only jen prezečně (označení knih jen k prezenčním výpůjčkám)

reference services referenční služby

reliable information pravdivá, spolehlivá informace

reminder upomínka

remission prominutí, odpuštění, sleva

remote storage ficility depozitář, skladiště mimo budovu knihovny

removal collection putovní fond (knihovna)

rent-free bezplatné půjčování, zdarma

replacement card náhrada/ duplikát čtenářského průkazu

re-shelving základní knih zpět do regálů

resource centre informační centrum (BR), středisko informačních zdrojů (i neknižních)

resources prostředky, zdroje (informací)

retrieval získávání, vyhledávání, rešerše, výběr

retrieve hledat, vyhledávat

retriever rešeršér, vyhledávácí program

return date výpůjční lhůta, datum vrácení

review posudek, recenze, opakování (učiva), lektorovat, posuzovat, opakovat

review copy recenzní/redakční výtisk

reviewer recenzent, lektor, kritik

ribbon marker záložka/stužka do knihy

rounting circulace (časopisů)

rule pravidlo, předpis, nařízení, řád, směrnice

run a library provozovat/vést knihovnu, chod knihovny

School of Liberal Arts filozofická fakulta (AM)

search hledat, vyhledávat, vyhledávání

searches rešerše

serial časopis, seriál, nepravé periodikum

series edice knih, řada

service služba, obsluha, provoz

service catalogue služební katalog

service fee čtenářský poplatek

shared sdílený, společně používaný, společný

shared cataloguing sdílená katalogizace, kooperativní katalogizace

shelving stavění knih (na regálech)

shelving by size formátové stavění (knih)

sliding cupboard with shelves posuvný, kompaktní knižní regál

Special Libraries Association (SLA) Sdružení odborných knihoven (AM)

special library odborná, vědecká knihovna

spine of book hřbet knihy

SQL (Structured Query Language)

strukturovaný dotazovací jazyk (ve kterém se formulují dotazy databázovému systému

staff spaces prostory pro zaměstnance

stock holdings knihovní fond ve skladištích (uzavřený přístup k regálům)

stocks of books knižní fond

stock loss ztráty fondu

stock security zabezpečení fondu (skladu)

stock take/taking revize fondu, inventarizace

sub-library dílčí knihovna

subject předmět, téma, obor

subject cataloguing (BR) věcný popis

subject heading předmětové heslo

talking books, talkative books zvukové knihy (vl. zdr. u nás známy jako audio knihy)

UDC (Universal Decimal Classification/Code) Mezinárodní desetinné třídění (MDT)

universal library univerzální (všeobecná) knihovna

university library univerzitní (vysokoškolská) knihovna

user-account uživatelský účet

user induction úvodní kurz pro uživatele

virtual (electronic) library virtuální knihovna (fiktivní knihovna, knihovna budoucnosti, kde má uživatel prostřednictvím svého počítače přístup do knihoven na celém světě

wand scanner snímač čárového kódu

wear opotřebení, znehodnocení (knihy)

weeding collections vyřazení/vyřazování knih z fondu knihovny

withdraw vyřadit (z fondu, katalogu), stáhnout z oběhu (from circulation)

withdrawal vyřazování (z fondu)

withdrawals vyřazené knihy

withdrawals register seznam úbytků, kniha odpisů

withdrawn vyřazeno (z fondu)

young adults library knihovna pro mládež

young people´s edition vydání pro mládež

youth library knihovna pro mládež

 

 

použité zkratky:

 

AACR2R pravidla pro katalogizaci

AM americká angličtina

aut. kn. sys.  automatizovaný knihovní systém

BR  britská angličtina

MDT mezinárodní desetinné třídění odborné (naučné) literatury